Bilimsel Program

08:00 - 09:00 KAYIT / REGISTRATION
09:00 - 10:30

DİJİTALDEN KLİNİĞE ŞEFFAF PLAKLAR

CLEAR ALIGNERS FROM DIGITAL TO CLINICAL EXPERIENCE

Nurver Karslı

10:30 - 11:00 Kahve arası / Coffee break
11:00 - 12:30

MARPE VE/VEYA BRAKET SİSTEMİ? ADOLESAN HASTALARDA GENİŞLETME SEÇİMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLİR KLİNİK KRİTERLER

MARPE AND/OR BRACKET-SYSTEM? PREDICTABLE CLINICAL CRITERIA OF CHOICE FOR EXPANSION IN ADOLESCENT PATIENTS

Sergey Tikhonov

12:30 - 13:30 Öğle Arası / Lunch
13:30 - 15:00

ŞEFFAF PLAK TEDAVİLERİNDE A’DAN Z’YE İNTERPROKSİMAL REDÜKSİYON

INTERPROXIMAL REDUCTION IN CLEAR ALIGNER THERAPY FROM A TO Z

Müge Aksu

15:00 - 15:30 Kahve arası / Coffee Break
15:30 - 17:00

GENÇ TOD İÇİN TME MR GÖRÜNTÜLEME

TMJ MR IMAGING FOR YOUNG ORTHODONTICS

Kaan Orhan

17:00 - 18:30

YENİ JENERASYON KENDİNDEN KAPAKLI BİR SİSTEM ÜZERİNE

ABOUT A NEW GENERATION SELF-LIGATING SYSTEM

Lale Taner

08:00 - 09:00 KAYIT / REGISTRATION

SEMPOZYUM ÖNCESİ KURS / PRE SYMPOSIUM COURSE

09:00 – 10:30

DİJİTAL ORTOGNATİK CERRAHİ PLANLAMA KURSU

VIRTUAL SURGICAL PLANNING COURSE

Hakan El

10:30 – 11:00

Kahve arası / Coffee Break

11:00 – 12:30

DİJİTAL ORTOGNATİK CERRAHİ PLANLAMA KURSU

VIRTUAL SURGICAL PLANNING COURSE

Hakan El

12:30 – 14:00

Öğle yemeği

14:30 – 16:00

DİJİTAL ORTOGNATİK CERRAHİ PLANLAMA KURSU

VIRTUAL SURGICAL PLANNING COURSE

Hakan El

16:00 – 16:30

Kahve arası / Coffee Break

16:30 – 17:30

DİJİTAL ORTOGNATİK CERRAHİ PLANLAMA KURSU

VIRTUAL SURGICAL PLANNING COURSE

Hakan El

07:30 - 08:00 KAYIT / REGISTRATION
08:00 - 08:30 Açılış Töreni / Opening Ceremony
08:30 - 09:15

Oturum Başkanları / Chairpersons: Defne Keçik, Bilgin Giray

İNTERDİSİPLİNER ORTODONTİDE TANISAL BAŞARISIZLIKLAR VE RİSK YÖNETİMİ

DIAGNOSTIC FAILURES AND RISK MANAGEMENT IN INTERDISCIPLINARY ORTHODONTICS

Moschos A. Papadopoulos

09:15 - 10:00

Oturum Başkanları / Chairpersons: Defne Keçik, Bilgin Giray

DİJİTAL PLANLAMA İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER: 3 BOYUTLU GÖRSEL TEDAVİ HEDEFLERİ KAVRAMI

CONSIDERATIONS OVER DIGITAL PLANNING: THE 3D VISUAL TREATMENT OBJECTIVES CONCEPT

Hakan El

10:00 - 10:30 Kahve arası / Coffee break
10:30 - 11:15

Oturum Başkanları / Chairpersons: Beyza Hancıoğlu Kırcelli, Bülent Baydaş

ORTOGNATİKTEN ORTOFASYALE: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ

FROM ORTHOGNATHIC TO ORTHOFACIAL: A PARADIGM SHIFT

Federico Hernandez Alfaro

11:15 - 12:15 Oturum Başkanları / Chairpersons: Beyza Hancıoğlu Kırcelli, Bülent Baydaş
Orhan Okyay Ödül Adayı Bildiri Sunumları / Orhan Okyay Award Nominee Abstract Presentations

ÖSB001
Ortodontik Tedavi Sırasında Görülen Beyaz Nokta Lezyonlarının Biyomimetik Materyallerle Tedavisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Treatment of White Spot Lesions with Biomimetic Materials During Orthodontic Treatment
Esra Tunalı, Şeniz Karaçay, Buğra Özen, Önder Albayrak

ÖSB002
Şeffaf Plakların Distalizasyon Etkilerinin Mini Vida Destekli Sabit Aygıtlarla Karşılaştırılması
Comparison of the Distalization Effects of Clear Aligners with Mini Screw Support Fixed Devices
Ebru İlhan Koçak, Berat Serdar Akdeniz, Gözde Çobanoğlu

ÖSB003
Sınıf II ve Yüksek Vertikal Yüz Boyutuna Sahip Temporomandibuler Eklem Hastalığı Olan Bireylerde MMP1 rs1799750 Polimorfizmi ve TGF-ß rs180047 Polimorfizminin İncelenmesi
Investigation of MMP1 rs1799750 Polymorphism and TGF-ß rs1800470 Polymorphism in Individuals with Class II Hyperdivergent Deformities with Temporomandibular Joint Disease
Begüm Turan, Elvan Önem Özbilen

ÖSB004
Adenoidektominin Kraniofasiyal Morfoloji, Solunum Ve Postür Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Adenoidectomy on Craniofacial Morphology, Respiration and Posture
Meral Gürkan, Elif Dilara Şeker, Gökmen Kurt, Teoman Aydın, Erol Şentürk

ÖSB005
Ortodontik Tedavilerde Retansiyon Amacıyla Kullanılan Apareylerden Salınan Bisfenol-A Seviyelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Bisphenol-A Levels Released from Appliances Used for Retention in Orthodontic Treatments
Pelin Deniz, Yazgı Ay Ünüvar, Mustafa Yılmaz, Tolga Ünüvar

12:15 - 13:30 Öğle Arası / Lunch
13:30 - 14:15

Oturum Başkanları / Chairpersons: M. Serdar Toroğlu, Ömür Polat Özsoy

ORTODONTİK OLARAK SINIRLI TEDAVİLER UYGULANABİLECEK HASTALARDA ÇÖZÜM OLARAK CERRAHİ ORTODONTİ KONSEPTİ

THE SURGICAL ORTHODONTIC CONCEPT AS A SOLUTION FOR ORTHODONTICALLY COMPROMISED PATIENTS

Itamar Michael Friedländer

14:15 - 15:00

Oturum Başkanları / Chairpersons: M. Serdar Toroğlu, Ömür Polat Özsoy

ORTODONTİK TEDAVİLERDE TEMPOROMANDİBULER EKLEMİN YERİ VE ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT IN ORTHODONTICS

Ayşe Burcu Altan

15:00 - 15:30 Kahve arası / Coffee break
15:30 - 16:15

Oturum Başkanları / Chairpersons: Ahu Acar, Feyza Eraydın

GÖMÜLÜ DİŞLERİN 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME İLE TEDAVİ STRATEJİLERİ

TREATMENT STRATEGIES OF IMPACTED TEETH WITH 3D IMAGING

Müge Aksu

16:15 - 17:00

Oturum Başkanları / Chairpersons: Ahu Acar, Feyza Eraydın

MULTIDISIPLINER TEDAVİLERDE HIZLANDIRILMIŞ ORTODONTİNİN ROLÜ

ROLE OF SURGICALLY ASSISTED ORTHODONTICS IN MULTIDISCIPLINARY TREATMENTS

Elif İdil Keser

20:00:00

Cumhuriyet Balosu / Republic Day Ball

07:30 - 08:00 KAYIT / REGISTRATION
08:45- 10:15 Oturum Başkanları / Chairpersons: Murat Tozlu, Gülşilay Sayar
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 / ORAL PRESENTATION SESSION 1

SB001
Farklı Kalınlıkta Şeffaf Plaklarla Yapılan Ortodontik Tedavinin Etkinliği
The Effectiveness of Orthodontic Treatment with Clear Aligners in Different Thicknesses
Saniye Merve Cengiz, Merve Göymen

SB002
Şeffaf Plaklarla Maksiller Ekspansiyonda Farklı Ataşman Konfigürasyonlarının Molar Dişlere Olan Etkisinin Değerlendirilmesi - Sonlu Elemanlar Analizi
Evaluation of The Effect of Different Attachment Configurations on Molar Teeth in Maxillary Expansion with Clear Aligners - Finite Element Analysis
Nurver Karslı, Irmak Ocak, Müge Akyıldız, Öykü Dalcı, Hakan Göğen

SB003
Şeffaf Plak Hastalarının Doktor Seçimini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Clear Aligner Patients Choosing a Doctor
Şerife Şahin, Aylin Calbaz

SB004
Şeffaf Hizalayıcılar ve Sabit Apareyler ile Ortodontik Tedavi Sırasında Tükürük pH'sı ve Biyofilm Oluşumundaki Değişiklikler
Salivary pH Changes and Biofilm Formation During Active Orthodontic Treatment with Clear Aligners and Fixed Appliances
Yousef Y.M. Abu Ebaid, Yasemin Bahar Acar

SB005
Ofis Tipi Üretilen Şeffaf Plak Tedavisinin Farklı Mekaniklerinin Kök Torku Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: In Vitro Çalışma
Evaluation of the Effects of Different Mechanics of In-House Aligner Therapy on Root Torque: In Vitro Study
Rüveyda Doğrugören, Kübra Gülnur Topsakal, Gökhan Serhat Duran, Berat Serdar Akdeniz, Serkan Görgülü

SB006
Şeffaf Plak Tedavilerinde Planlanan Interproksimal Aşındırma Uygulamalarının Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical Evaluation of Planned Interproximal Etching Applications in Clear Aligner Treatments
Can Arslan, Mustafa Dedeoğlu, Merve Nur Eğlenen, Halil İbrahim Taşkın, Derya Germeç Çakan

SB007
Farklı Kompozit Rezinlerle Yapılan Ataşmanların Sökümü Sonrası Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi
Evaluation of Surface Roughness After Removal of Attachments Made with Different Composite Resins
Cansu Şeyma Ağrılı, Merve Kurnaz

SB008
Üst Çene Posterior Dişlerin Şeffaf Plak ve Sabit Ortodontik Tedaviyle İntrüzyonunda Kortikotomi Etkinliği: Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi
Corticotomy Effectiveness in Intrusion of Upper Jaw Posterior Teeth with Clear Aligner and Fixed Orthodontic Treatment: A Three-Dimensional Finite Element Analysis
Büşra Berber Gökmen, Merve Göymen

SB009
Invisalign Clincheck Yazılımıyla Yapılan Dijital Planlamalarda Diş Eti Seviyesindeki Değişimin Simülasyon ile Karşılaştırılması
Comparison of the Changes in Gingival Level With Simulation in Digital Planning Made with Invisalign Clincheck Software
Mustafa Özcan, Buket Erdem

10:15 - 10:30 Kahve arası / Coffee break
10:30 - 10:50

Oturum Başkanları / Chairpersons:Yasemin Bahar Acar, Sanaz Sadry

ORTODONTİ ÖNCESİ CERRAHİ: KLASİK ORTOGNATİK CERRAHİ YAKLAŞIMININ ÖTESİNDE

SURGERY BEFORE ORTHODONTICS: BEYOND THE CLASSIC ORTHOGNATHIC SURGERY APPROACH

Irina Zetu & Victor Vlad Costan

10:50- 12:15 Oturum Başkanları / Chairpersons: Yasemin Bahar Acar, Sanaz Sadry
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 / ORAL PRESENTATION SESSION 2

SB010
Ortognatik Cerrahi Hastalarının Cerrahi Öncesi Beklentilerinin ve Motivasyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Pre-Surgical Expectations And Motivations of Orthognathic Surgery Patients
Gizem Altundal, Gülnaz Marşan, Asuman Deniz Gümrü Çelikel

SB011
Ortognatik Cerrahi Sonrasında Stabilitenin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme Ve Meta-Analiz
Evaluatıon of Stability After Orthognathıc Surgery: Systematic Review and Meta-Analysis
Merve Aksöz, Aleyna Aydın, Işıl Bulut, Ege Doğan, Servet Doğan

SB012
Ortognatik Cerrahi Sonrası Yumuşak Doku Değişimlerinin Stereofotogrametrik Görüntüler ile Değerlendirilmesi
Stereophotogrammetric Evaluation of Soft Tissue Changes Following Orthognathic Surgery
Selin Kayhan Bindal, H. Nuray Yılmaz

SB013
LeFort Sonrası Nazal Septumdaki Değişimin Konik Işıklı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Evaluation of Change in Nasal Septum Position After LeFort Surgery
Barış Canbaz, Hilal Yılancı

SB014
İskeletsel SınıfIı Maloklüzyona Sahip Hastanın Maksillada Segmental Osteotomi ile Kombine Tedavisi
Combined Treatment of a Patient with Skeletal Class Malocclusion with Segmental Osteotomy of the Maxilla
Elif Albayrak, Neslihan Ebru Şenışık

SB015
Ortognatik Cerrahi için Bilgi Kaynağı Olarak YoutubeTM
YoutubeTM: As An Information Resource for Orthognathic Surgery
Esra Genç, Laçin Postacı, Aybike Gür

SB016
İskeletsel Sınıflı Hastaların Ortognatik Cerrahi Sonrası Yumuşak Doku Değişimlerinin Üç Boyutlu Stereofotogrametri ile Değerlendirilmesi: Vaka Serisi Sunumu
Evaluation of Soft Tissue Changes in Skeletal Class Patients After Orthognathic Surgery with Three-Dimensional Stereophotogrammetry: A Case Series Report
Fırat Oğuz, Samet Özden

SB017
Çift Yumurta İkizlerine Uygulanan Konvensiyonel Ortognatik ve Önce Cerrahi Tedavilerin Karşılaştırılması
Comparison of Conventional Orthognathic and Surgery First Treatments for Fraternal Twins
Ömer Faruk Sarı, Muhammed Hilmi Büyükçavuş

12:15 - 13:30 Öğle Arası / Lunch
13:30 - 13:50

Oturum Başkanları / Chairpersons: Berza Yılmaz, Yazgı Ay Ünüvar

ORTODONTİ VE CERRAHİ-YARIKLAR İÇİN AYRILMAZ BİR BAĞ

ORTHODONTICS AND SURGERY- AN ETERNAL BOND FOR CLEFTS

Radmila Dimovska

13:50 - 15:00 Oturum Başkanları / Chairpersons: Berza Yılmaz, Yazgı Ay Ünüvar
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 / ORAL PRESENTATION SESSION 3

SB018
TME Kondil Pozisyonunun Semptomatik ve Asemptomatik Hastalarda Değerlendirilmesi
Assessment of TMJ Condyle Position in Symptomatic and Asymptomatic Patients
Ardagül Demir, Mücahid Yıldırım

SB019
Farklı Vertikal Paterndeki Sınıflı Bireylerde Kondil Pozisyonu ve Havayolu Boyutlarının KIBT ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Condyle Position and Airway Dimentions with CBCT in Class Individuals with Different Vertical Patterns
Birce Noyamlı, Pelin Acar Ulutaş

SB020
Yüz Maskesinin Kondil ve Mandibular Simfiz Bölgesindeki Kemik Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Facemask on Bone Structure in the Condyle and Mandibular Symphysis Region
Seda Kotan, Alaettin Koç

SB021
Farklı Vertikal Yüz Paternleri ile Kondil Boyutlarının İlişkisinin İncelemesi
Investigation of Relationship Between Different Vertical Facial Patterns and Condyle Sizes
Fevzi Burak Tek, Prof. Dr. Zafer Beyza Hancıoğlu Kırcelli

SB022 Non-Compliance Distalization Appliances Supported by Mini-Implants: A Systematic Review
Nikolaos Karvelas, Bogdan Radu Dragomir, Alice Chehab, Tinela Panaite, Moschos A. Papadopoulos, Irina Zetu

SB024
Diş ve Kemik Destekli Yüz Maskesi Uygulamalarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi
Evaluation of Tooth and Bone Supported Face Mask Applications with Finite Element Analysis
Başak Arslan Avan, Cumhur Tuncer

15:00 - 15:30 Kahve arası / Coffee break
15:30 - 15:50

Oturum Başkanları / Chairpersons: Hanife Nuray Yılmaz, Furkan Dindaroğlu

ORTODONTİK VE CERRAHİ TANI İÇİN YENİ KLİNİK VE PARAKLİNİK YAKLAŞIM

NEW CLINICAL AND PARACLINICAL APPROACH FOR ORTHODONTIC AND SURGICAL DIAGNOSIS

Cristian Romanec

15:50 - 16:10

Oturum Başkanları / Chairpersons: Hanife Nuray Yılmaz, Furkan Dindaroğlu

YAPAY ZEKA BÜYÜK DİL MODELLERİ: ORTODONTİ KLİNİK PRATİĞİNİ GERÇEKTEN DESTEKLEYEBİLİRLER Mİ?

ARTIFICIAL INTELLIGENCE LARGE LANGUAGE MODELS: CAN THEY REALLY SUPPORT ORTHODONTIC CLINICAL PRACTICE?

Eleftherios G. Kaklamanos

16:10 - 18:10 Oturum Başkanları / Chairpersons: Can Arslan, Fundagül Bilgiç Zortuk
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4 / ORAL PRESENTATION SESSION 4

SB030
Farklı Adeziv Uygulamalarında 3D Üretilmiş Ortodontik Braketlerin Biyomekanik Özellikleri
Biomechanical Properties of 3D Printed Orthodontic Brackets in Different Adhesive Applications
Kevser Kurt Demirsoy, Süleyman Kutalmış Büyük, Feridun Abay, Hüseyin Şimşek, Esra Özçelik

SB025
Mini Vida Destekli En Masse Retraksiyon Uygulamalarında Farklı Kuvvet Doğrultularının Diş Hareketi Üzerine Etkilerinin Fem Analizi ile İncelenmesi
Finite Element Analysis of Different Force Directions in Miniscrew Assisted En Masse Retraction Cases
İpek Savkan, Gülnaz Marşan

SB026
Dijital Tarama Başlıklarının Hidrojen Peroksit ile Sterilizasyonunun Ölçü Hassasiyetine Etkisi
Impression Precision After Hydrogen Peroxıde Sterilization of Scanner Sleeves
Berza Yılmaz, Damla Nur Kayasaroğlu, Meriç Arslan, Ezgi Sunal Aktürk, Elif Dilara Şeker

SB027
3D Baskılı Dental Modellerin Doğruluğunun Değerlendirilmesi
Evaluation of the Accuracy of 3D Printed Dental Models
Sabahattin Bor, Seda Kotan

SB028
Yenilikçi 3 Boyutlu Baskılı Lingual Retainerın Geleneksel Yöntemlerle Karşılaştırılması
Comparison of Innovative 3D Printed Lingual Retainer with Traditional Methods
İlayda Güler, Banu Kılıç

SB029
Farklı Dental Tarayıcılardan Elde Edilen Kayıtların Farklı Üç Boyutlu Yazıcı Çıktılarının Uyumlarının İncelenmesi
The Analysis of Compatibility of the Output From Different 3D Printers in Relation to the Data Obtained from Diferent Dental Scanners
Berkehan Tunçel, Seden Akan Bayhan

SB031
Üç Farklı Dijital Ağız İçi Tarayıcının Doğruluk ve Tutarlılıklarının Karşılaştırması
Comparison of Accuracy and Consistency of Three Different Digital Intraoral Scanners
Pelin Acar Ulutaş, Arda Akkocaoğlu, Mine Öz

SB032
Yapay Zeka Dil Modellerinin Yaygın Ortodontik Soruları Cevaplama Başarısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Ai-Language Models in Responding to Orthodontic Questions
Sercan Taşkın, Mustafa Uzun, Mine Geçgelen Cesur

SB033
4 Boyutlu Baskı Tekniği ve Diş Hekimliğindeki Potansiyel Kullanım Alanları
4 Dimensional Printing Technique and Potential Uses in Dentistry
Burcu Bozoğlu, Kübra Gülnur Topsakal, Gökhan Serhat Duran

SB034
Rubber Dam Kullanımının Braket Pozisyonlarına Etkisinin 3 Boyutlu Değerlendirilmesi
3D Evaluation of the Effect of Rubber Dam Use on Bracket Positions
Kadir Can Küçük, Türkan Sezen Erhamza

SB036
Ortodontik Tedavi İhtiyacının Periodontal Sağlık ile İlişkisi
The Relationship Between Orthodontic Treatment Need and Periodontal Health
Büşra Beşer, Mücella Belkız Çıtlak, Melek Beder, Hatice Yemenoğlu

POSTER SUNUMLARI / POSTER PRESENTATIONS
28 Ekim 2023 / 28 October 2023
17:00 – 18:10

PB001 Periodontal Hastalığa Sahip Erişkin Hastanın Ortodonti-Periodontoloji İşbirliği ile Tedavisi
Orthodontic Treatment of Periodontal Destruction through Orthodontics-Periodontics Collaboration
Ecem Makas, Kemal Güldüren, Üner Doğu İsmailoğlu, Revan Birke Koca Ünsal, Şule Bulut, Şölen Günal, Ayşegül

PB002 Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastada Nazoalveolar Şekillendirme
Nazoalveolar Molding in a Patient with Unilateral Cleft Lip and Palate
Seda Kotan

PB004 Pre-Ataçman ve Tele-Diş Hekimliği ile İki Seanlık Şeffaf Plak Tedavisi
Clear Aligner Treatment in Two Appointment with Pre-Attachment and Tele-Dentistry
Esra Genç, Ahmet Karaman, Laçin Postacı

PB006 Biyoaktif Materyaller ile Mineye Yapıştırılan Ortodontik Braketlerin Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması
Enamel Bond Strength of Orthodontic Brackets Bonded with Bioactive Materials
Argun Ege Türkün, Pouyan Aghazadehdokandari, Lezize Sebnem Türkün

PB008 Dijital Tarama Hassasiyetinin Konvansiyonel Yöntemler ile Karşılaşılması
Digital Scanning Sensitivity Compared to Conventional Methods
Merve Kurnaz, İdil Savrun, Damla Gürkan Sertkaya, Sibel Biren

PB009 Şeffaf Plakların Ataşman Renklenmesi Üzerine Etkisi
Effects of Aligners on Discoloration of Attachments
Berat Serdar Akdeniz, Perihan Dalgalı Evli, Melis Büşra Şahin, Kübra Gülnur Topsakal, Gökhan Serhat Duran, Serkan Görgülü

PB010 Farklı Konjenital Diş Eksikliği Paternine Sahip Olan Hastalarda Diş ve Ark Boyutlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
Retrospective Evaluation of Tooth and Arch Dimensions in Patients with Different Patterns of Congenital Tooth Agenesis
Oya Erten 

PB011 Konjenital Diş Eksikliğinde Etyolojik Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Etiological Factors in Congenital Tooth Deficiency
Damla Dalman, İbrahim Erhan Gelgör 

PB012 Mandibular Posterior Bölgede Minivida Yerleşim Bölgelerinin Yarım Çene Olarak Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Comparative Evaluation of Miniscrew Locations in the Mandibular Posterior Region as Half Jaw
Hakan Pekmez, Merve Kurnaz, Sibel Biren

PB017 Erken Ortodontik Tedavi Uygulamalarında İnvisalign ile Yapılan Tedavilerde Genişletme Miktarının Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Expansion Amount in Treatments with Invisalign in Early Orthodontic Treatment Applications
Eylül Ögüt Özuğur

PB019 Alt Keser Çekimli Ortodontik Tedavi: Vaka Raporu
Orthodontic Treatment with Lower Incisor Extraction: A Case Report
R.Nükhet Ivacık, Zehra Ileri, Beyza Nur Yesil

PB020 Yetişkin Hastada Mini-Vida Destekli Hızlı Maksiller Genişletme Tedavisi
Mini-Screw Assisted Rapıd Maxillary Expansıon in an Adult Patient
Nihal Fahrzadeh, Yasemin Tunca, Selma Bilen, Murat Tunca

PB021 Bukkal-Shelf Vida Uygulaması: Bir Olgu Sunumu
Buccal-Shelf Screw Placement: A Case Report
Birce Kanat, Merve Şengül, Nil Cura

PB022 Bilateral Dudak-Damak Yarıklı Bebeğin Nazoalveolar Molding Tedavisi: Vaka Raporu
Nasoalveolar Molding Treatment of a Baby with Bilateral Cleft Lip and Palate: Case Report
Nihal Fahrzadeh, Yasemin Tunca, Selma Bilen, Murat Tunca

PB023 Opere Bilateral Dudak Damak Yarıklı Bireyin Rijid Eksternal Distraksiyon ve Multidisipliner Yaklaşımla Rehabilitasyonu
Rehabilitation of Bilateral Cleft Lip And Palate with Rigid External Distraction and Multidisiplinary Approach
Gizem Altundal, Beyza Tağrıkulu, Emre Hocaoğlu, Dilara Şeyma Alpkılıç İşsever

PB024 Yetişkin Hastada Zigoma Plağı ile Tek Taraflı Distalizasyon
Unilateral Distalization with Zygomatic Plate in Adult Patients
Fazilet Yıldırım, Burak Sevinç, Barış Başer

PB025 İskeletsel Asimetrinin Ortognatik Cerrahi Tedavisinde Dijital Planlama
Digital Planning in Orthognathic Surgical Treatment of Skeletal Asymmetry
Merve Çakır, Serpil Çokakoğlu, Hasan Onur Şimşek, Burcu Gürsoytrak, Hakan El, Cenk Ahmet Akcan, Aktan Çelik

PB026 İskeletsel Ön Açık Kapanış Hastasında Ortodontik Kamuflaj Tedavisi: Vaka Raporu
Orthodontic Camouflage Treatment in Skeletal Anterior Openbite Patient: Case Report
Pelin Acar Ulutaş, Eda Soylu

PB027 Maksiller Transversal Yetersizliği Bulunan Erişkin Bir Hastanın Piezoelektrik Cerrahisi İle Üst Çene Genişletmesi : Olgu Sunumu
Upper Jaw Extension with Piezoelectric Surgery of an Adult Patient with Maxillary Transversal Insufficiency: A Case Report
Feyza Nur Şimşek, Emire Aybüke Erdur

PB028 İskeletsel Sınıflı Maloklüzyona Sahip Geç Adolesan Bir Bireyde Diş Çekimli Kamuflaj Tedavisi- Olgu Sunumu
Tooth Extraction Camouflage Treatment in a Late Adolescent Subject With Skeletal Class Malocclusion - Case Report
Kübra Betül Uylaş, Ali Kiki

PB029 Pık3ca Mutasyonu ile İlişkili Aşırı Büyüme Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Overgrowth Syndrome Associated with Pık3ca Mutation: A Case Report
Merve Şengül, Aslı Özge Koca, Deniz Gümrü Çelikel

PB030 Füzyon Anomalisine Sahip İskeletsel Sınıflı Maloklüzyonlu Hastanın İnterdisipliner Tedavisi: Vaka Raporu
Interdisciplinary Treatment of Skeletal Class Malocclusion with Fusion Anomaly: Case Report
Mustafa Şahin, Ayça Üstdal Güney, Mustafa Serdar Toroğlu

PB031 Açık Kapanışın Modifiye Kim Tekniği İle Tedavisi: Vaka Sunumu
Treatment of Open Bite with Modified Kim Technique: Case Report
Kübra Betül Uylaş, Abdulvahit Erdem

PB032 Yetişkin Hastada Sınıflı Maloklüzyon Kamuflaj Tedavisi
Class Malocclusion Camouflage Treatment in Adult Patient
Sibel Şimşek, Burak Sevinç, Buket Pala Mutlu

PB033 Kondilinde Osteokondrom Nedeniyle Fasial Asimetrisi Bulunan Hastanın Çift Çene Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi : Olgu Sunumu
Treatment of a Patient with Facial Asymmetry due to Osteochondroma in the Condyle with Bimaxillary Orthognathic Surgery : Case Report
Emine Türkhan, Seda Sağoğlu, Mücahid Yıldırım, Alparslan Esen, Hakan El

PB034 Sınıf 1 Anterior Çapraşıklığa Sahip Bir Hastanın Alt Keser Çekimiyle Tedavisi: Vaka Raporu
Lower Incisor Extraction for Treating a Patient with Angle Class 1 Malocclusion: A Case Report
Mehmet Soybelli, Hasan Camcı, Farhad Salmanpour

PB035 Şiddetli Rotasyona Sahip Üst Santral Dişin Düzeltilmesinde Alternatif Bir Mekanik: Olgu Sunumu
An Alternative Mechanism in the Treatment of Severely Rotated Upper Central Teeth: Case Report
Ömer Geniş, Hasan Camcı

PB036Maksiller Retrognatinin Hyrax ve İntermaksillar Elastiklerle Tedavisi: İki Olgu Sunumu
Maxillary Protraction with Sagitally Activated Hyrax and Elastics: Case Reports
Hilal Algül, Ferit Dinç, Ayşe Tuba Altuğ Demiralp

PB037 İskeletsel Sınıflı Maloküzyonun Önce Cerrahi Yaklaşımı ile Tedavisi
Treatment of Skeletal Class Malocclusion with the Surgery-First Approach
Büşra Oruç, Yasemin Bahar Acar

PB038 Fasiyal Asimetrisi Olan Erişkin Hastada Sintigrafi Değerlendirmesinin Önemi: Olgu Raporu
The Importance of Scintigraphy in an Adult Patient with Facial Asymmetry: A Case Report
Selenay Köse, Pelin Acar Ulutaş

PB039 Dentigeröz Kiste Bağlı Gömülü Kanin Dişin Ortodontik Tedavisi
Orthodontic Treatment of Impacted Canine Teeth Due to Dentigerous Cyst
Ecem Öztürk, Pamir Meriç

PB040 Bilateral Dudak Damak Yarıklı Olgunun Distraksiyon Osteogenesis ve Cerrahi Tedavisi
Distraction Osteogenesis and Surgical Treatment of Bilateral Cleft Lip and Palate
Can Sever, Derya Germeç Çakan, Can Arslan, Nihal Durmuş Kocaarslan

PB041 Şiddetli Sınıflı Maloklüzyonlu Bir Hastanın Ortognatik Cerrahisi
Orthognatic Surgery of a Patient with Severe Class Malocclusion
Önder Yoğun, Neslihan Ebru Şenışık, Zeynep Akpınar, Tayfun Yazıcı

PB042 Sınıf 2 Subdivizyonu Olan Ve Üst Orta Hattında Sapma Olan Hastanın Minivida Kullanılarak Tek Taraflı Üst Molar Distalizasyonu Tedavisi
Unilateral Upper Molar Distalization Treatment of a Patient with Class 2 Subdivision and Upper Midline Deviation Using Miniscrew
Sevil Gökcek, Barış Başer

PB043 Morfea ile İlişkili Parry Romberg Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Parry Romberg Syndrome Associated with Morphea: A Case Report
Aslı Özge Koca, Merve Şengül, Elif Öztürk, Nil Cura

PB044 Agresif Periodontitis Hastasının Ortodontik Tedavisi: Vaka Raporu
Orthodontic Treatment of Aggressive Periodontitis Patient: Case Report
Selami Hanlı, Funda Gülay Kadıoğlu, Seda Kabak, Mehmet Cenk Haytaç

PB045 Gömülü Dişleri Bulunan Hastanın Cerrahi Destekli Ortodontik Tedavisi: Olgu  Sunumu
Surgical Assisted Orthodontic Treatment of a Patient with Impacted Teeth: Case Report
Ali Atahan, Büşra Beşer

PB046 Oromandibular Limb Hipogenez Sendromu Tip Iia: Nadir Bir Olgu Sunumu
Oromandibular Limb Hypogenesis Syndrome Type Iia: A Rare Case Report
Elif Sinem Emre, Sönmez Fıratlı

PB047 Mandibular Prognatiye Bağlı Sınıflı Maloklüzyona Sahip Hastanın Ortodontik Kamuflaj Tedavisi
Orthodontic Camouflage Treatment of a Patient with Class Malocclusion due to Mandibular Prognathia:Case Report
Sevgi Ersay, Elif Kar, Berna Zorkun

PB048 Unilateral Dudak Damak Yarıklı Hastanın Naş Uygulaması Sonrası Yumuşak ve Sert Doku Değişikliklerinin Değerlendirilmesi: Vaka Raporu
Evaluation of Soft and Hard Tissue Changes After Nam Application in a Patient with Unilateral Cleft Lip and Palate: Case Report 
Şeyma Elişen, Pelin Acar Ulutaş

PB049 Maksiller Darlık ve Anterior Açık Kapanışa Sahip Hastanın Tedavisi
Treatment of a Patient with Maxillary Transversal Deficiency and Anterior Openbite
Özlem İrimbaşı, Hilal Tarkan, İbrahim Erhan Gelgör

PB050 Hibrit Hyrax-Mentoplate Kombinasyonu ile Erken Maksiller Retrüzyon Kaynaklı İskelet-Sel Sınıflı Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment of Skeletal Class Maloclusion Associated with Maxillary Retrusıon with Hybrid Hyrax-Mentoplate Combination: A Case Report
Nuray Akbıyık, Merve Kurnaz, İlhan Metin Dağsuyu, Sibel Biren

PB051 Orak Hücreli Anemi: Bir Olgu Sunumu
Sickle Cell Anemia, Beta Talasemia: Bir Olgu Sunumu
Aysu Karagöz, Gülnaz Marşan

PB052 Üst Çenede Şiddetli Çapraşıklığı Bulunan Hastanın Rme Apareyi ile ve Sonrasında Sabit Ortodontik Tedavi ile Tedavisi
Treatment of the Patient with Severe Crowding in the Upper Jaw with the Rme Appliance and then with Fixed Orthodontic Treatment
Müge Akyıldız, Zehra Yurdakul, Buket Pala Mutlu

PB053 Fonksiyonel Kaydırması ve Asimetrisi olan Hastanın Erken Dönem Tedavisi ve Takibi
Early Treatment and Follow-Up of the Patient with Functional Shift and Asymmetry
Yaren Çubuk, Fatma Aslı Konca

PB054 Palatinalde Konumlanan Gömülü Kanin Dişin Kilroy Spring ile Okluzyona Dahil Edilmesi
Occlusion of an Impacted Canine Tooth Located in the Palatinal with Klyroy Spring
Elif Küçük, Mücahid Yıldırım, Saliha Nur Keskin

PB055 Maksiller Gömük Kaninlerin Konumlarının ve Komşu Diş Kökleriyle İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Maxillary Impacted Canines And Relationship with Adjacent Tooth
Muhammet Alihan, Güneş Tiftikci, Ege Doğan

PB056 Posterior Çapraz Kapanışı Olan Bireylerin Nazal Morfolojilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Nasal Morphologhy in Individuals having Posterior Cross Bite
Simge Yazğan, Ege Doğan

PB057 Eklem Şikayeti Olan Sınıflı Hastanın Kamuflaj Tedavisi: Vaka Raporu
Camouflage Treatment of Class Patient with Joint Complaint: Case Report
Mücella Belkız Çıtlak, Büşra Beşer

PB058 Sınıflı Maloklüzyonun Alt-Ramec Protokolü ve Yüz Maskesi ile Tedavisi: Vaka Raporu
Treatment of a Class Malocclusion with Alt-Ramec Protocol and Face Mask: A Case Report
Seda Öz, Süleyman Kutalmış Büyük

PB059 Şiddetli Sınıflı Maloklüzyona Sahip Erişkin Hastanın Ortognatik Tedavisi
Orthognatic Treatment of Adult Patient with Severe Class Malocclusion
Aylin Kayadüğün, Neslihan Ebru Şenışık, İrem Yılmaz, Timuçin Baykul

PB060 Sınıflı Maloklüzyonun Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Vaka Sunumu
Treatment of Class Maloclusion with Orthognatic Surgery: Case Report
Mücahid Yıldırım, Esma Tutumlu, Alparslan Esen

PB061 İskeletsel Sınıf 3 Maloklüzyonlu Hastanın "Önce Cerrahi" Yöntemiyle Tedavisi
"Surgery First" Treatment of a Patient with Skeletal Class 3 Malocclusion
 Yüksel Temiz, M. Serdar Toroğlu

PB062 Uzun Dönem Takipli Vakanın İnterdisipliner Tedavisi; Periodontoloji - Ortodonti
Interdisciplinary Treatment of a Case with Long Term Follow-Up; Periodontology&Orthodontics
Serhat Özsoy, Tuncay Akdoğanlı, Eda Gürbüz, Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu

PB063 Erişkin Bir Hastanın Hızlı Üst Çene Genişletmesi ile Tedavisi: Vaka Raporu
Treatment of an Adult Patient with Rapid Maxillary Expansion: Case Report
Meryem Akpınar, Serkan Özkan

PB064 Geçici Ankraj Amacıyla Mandibula Üzerine Yerleştirilen Mini Vidaların
Biyomekanik Olarak İncelenmesi; Hastaya Özgü Sonlu Elemanlar Analizi
A Biomechanical Investigation of Miniscrews Placed on a Mandible for Temporary Anchorage; A Patient-Specific Finite Element Analysis
Samet Çıklaçandır, Gökçenur Gökçe Kara, Yalçın İşler

PB065 Maksiller Transversal Yetersizliğin Minivida Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi ile Düzeltilmesi: Vaka Raporu
Correction of Maxillary Transverse Deficiency with Miniscrew Assisted Rapid Maxillary Expansion: Case Report
Mehmet Soybelli, Hasan Camcı, Farhad Salmanpour

PB066 İskeletsel Sınıflı Vakada Forsus Apareyinin ve Mini Vidaların Beraber Uygulanması
Application of Forsus Appliance and Mini Screws in a Skeletal Class Case
Nurcan Kutucu Dülger, Ladan Homayouni, Ayşe Burcu Dinçer Özkan, Aynur Aras

PB067 Geç Karma Dişlenme Döneminde Olan Hastada Frankel-3 Apareyinin Etkisi
The Effect of Frankel-3 Appliance on a Patient with Late Mixed Dentition
Yüksel Temiz, M. Serdar Toroğlu

PB068 Möbius Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Moebius Syndrome: A Case Report
Başak Soğancı Samur, Emine Elmas Yayla, Hande Uzunçıbuk, Gülnaz Marşan, Evren Öztaş

PB069 Maksiller Darlığa Sahip Hastanın Minivida Destekli Maksiller Ekspansiyon ile Tedavisi: Vaka Raporu
Treatment of the Patient with Narrow Maxilla By Miniscrew Assisted Maxillary Expansion: Case Report
Pelin Acar Ulutaş, Ece Başaran, Ayça Hatun Ergin

PB070 Gömülü Kanin Dişin Ballista Loop ile Sürdürülmesi : Vaka Raporu
Forced Eruption of the Impacted Canine with Ballista Loop: A Case Report
İlayda Kırdemir, Suat Ağkoç, Pamir Meriç

PB071 Twin-Blok Tedavisinin Farengeal Hava Yoluna Etkisinin Sefalometrik Analizi: Olgu Sunumu
Cephalometric Analysis of the Effect of Twin-Block Therapy on the Pharyngeal Airway: A Case Report
Büşra Seda İmamoğlu, Şeniz Karaçay

PB072 Piknodizostozis Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Pycnodysostosis Syndrome: A Case Report
Aysan Shabanı, Stefani Selin Taşo, Gülnaz Marşan

PB073 Şeffaf Plaklarla Gömülü Premoların Sürdürülmesi
Eruption of Impacted Premolar with Clear Aligners
Rugiyyakhanım Guliyeva, İlknur Veli, Burçin Akan

PB074 Persiste Süt Dişine Sahip Hastanın Devrilmiş Molar Dişinin Dikleştirilmesi
Uprighting the Tipped Molar Tooth of a Patient with a Persistent Primary Tooth
Havva Gölalan, Mustafa Şahin, Mustafa Serdar Toroğlu, Halime Bayram

PB075 Marfan Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Marfan Syndrome: A Case Report
Aysu Karagöz, A. Deniz Gümrü Çelikel

PB076 Asimetrik Hızlı Üst Çene Genişletmesi ile İskeletsel Tek Taraflı Çapraz Kapanışın Tedavisi: Vaka Raporu
Treatment of Skeletal Unilateral Crossbite with Asymmetric Rapid Maxillary Expansion: Case Report
Serkan Özkan, Meryem Akpınar

PB077 Gülümseme Estetiği ve Hızlı Maksiller Genişletme
Smile Aesthetics and Rapid Palatal Expansion
Tuba Tortop, Derya Demirci

PB078 Gömülü Maksiller Santral Dişin Yardımcı Ark Kullanılarak Sürdürülmesi: Vaka Raporu
Case Report: Management of the Impacted Maxillary Cental Incisor with Double Arch
Büşra Kibar, Suat Ağkoç, Berna Zorkun

PB079 Hareketli Aparey Destekli Ortodontik Ekstrüzyon
Orthodontic Removable Appliance Assisted Orthodontic Extrusion
Duygu Eskin, Derya Ceyhan, Neslihan Ebru Şenışık

PB080 İskeletsel Açık Kapanışı Olan Hastanın Ortodontik – Ortognatik Cerrahi Tedavisi
Orthodontic – Orthognatic Surgical Treatment of the Patient with Skeletal Openbite
Veysel Güner, Neslihan Ebru Şenışık, Ali Burak Gündüz, Timuçin Baykul

PB081 İskeletsel Sınıflı Vakalarda Maksiller ve Mandibular Efektif Boyutun Vertikal Yön Değerleriyle İlişkisi
Relationship Between Maxillary and Mandibular Effective Dimension and Vertical Direction Values in Skeletal Class Cases
Hüdai Ayçiçek, Barış Aksoy, Seda Açıkgöz, Servet Doğan

PB082 Maksiller Lateralleri Konjenital Eksik Olan Hastanın Multidisipliner Tedavisi:Vaka Raporu
Multidisciplinary Treatment of the Patient with Congenital Deficiency of Maxillary Laterals: Case Report
Aslı Olduz, Merve Kunduz Keldal, Melike Duran

PB083 Erişkin İskeletsel Sınıflı Olguda Ortodontik ve Ortognatik Cerrahi Yaklaşım
Orthodontic-Orthognatic Surgical Approach in an Adult Skeletal Class Case
Bedrettin Süleyman Hatay, Erol Cansız, Gülnaz Marşan

PB085 Adelösan İskeletsel Sınıflı Olguda Ortodontik ve Ortopedik Yaklaşım
Orthodontic and Orthopedic Approach in an Adolescent Skeletal Class Case
Bedrettin Süleyman Hatay, Hülya Kılıçoğlu

PB086 Ektodermal Displazi ile İlişkili Şiddetli Oligodonti Vakasında İskeletsel Ankraj Kullanımı
Skeletal Anchorage in a case of Severe Oligodontia Associated with Ectodermal Dysplasia
Ufuk Alper Asfuroğlu, Can Arslan

PB087 Mini Vida Destekli Bilateral Molar Distalizasyonu: Vaka Raporu
Mini-Implant Supported Bilateral Molar Distalization: A Case Report
Mehmet Beşir Özonay, Ayşenur Çelik

PB088 İskeletsel SınıfIı Maloklüzyonun Stöckli-Teuscher Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment of Skeletal Class Malocclusion with the Stöckli-Teuscher Appliance: Case Report
Gamze Yıldırım, Yasemin Bahar Acar

PB089 Dört Kadranda Konjenital Daimi Kanin Diş Agenezisi: Bir Olgu Sunumu
Congenitally Missing Permenant Canınes in all Four Quadrants: A Case Report
Elif Sinem Emre, Deniz Gümrü Çelikel

PB090 Hybrid Hyrax ile Maksillar Protraksiyonun Yumuşak Doku Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Maxillary Protraction on Soft Tissue With Hybrid Hyrax
Engin Ceylan, Büşra Seda İmamoğlu, Ersin Yıldırım

PB091 Şiddetli Sınıf 2 Açık Kapanışa Sahip Hastanın Zigoma Plağı ile Ortodontik  Tedavisi: Olgu Sunumu
Orthodontic Treatment of a Patient with a Severe Class 2 Openbite Using Zygomatic Plates: A Case Report
İlayda Naz Bildik, Farhad Salmanpour, Hasan Camcı

PB092 Osteogenezis İmperfekta: Bir Olgu Sunumu
Osteogenesis Imperfecta : A Case Report
Ahmed Fikrat Abdulkareem Abdulkareem, Başak Soğancı Samur, Muhsin Çifter

PB093 Subkrestal Fiberotomi ile Ortodontik Ekstrüzyon: İnterdisipliner Tedavi
Orthodontic Extrusion with Subcrestal Fiberotomy: Interdiciplinary Treatment
Burcu Aygün Akbulut, Derya Ceyhan, Neslihan Ebru Şenışık

PB094 Konjenital Diş Eksikliği ve Periodontal Ataşman Kayıplı Hastanın Şeffaf Plaklarla Tedavisi
Clear Aligner Treatment of Patient with Congenital Tooth Deficiency and Periodontal Attachment Loss
Saniye Merve Cengiz, Gökhan Türker, Ahmet Fatih Cengiz

PB095 Bilateral Dudak Damakyarıklı Hastada Alveolar Distraksiyon
Alveolar Distraction in a Patient with Bilateral Cleft Lip And Palate
Sibel Şimşek, Merve Atağ, Barış Başer

PB096 Tessier No:0 Cleft (Bifid Nose) : Bir Olgu Sunumu
Tessier No:0 Cleft (Bifid Nose): A Case Report
Hilal Kılıç, Muhsin Çifter

PB097 Izc Minivida Distalizasyonu ile Gömülü Santral Dişe Yer Açılması ve Dişin Sürdürülmesi
Opening Space and Eruption of the Impacted Central Tooth with Izc Miniscrew Distalization
Elif Aslıhan Yaylacı, Büşra Oruç, Yasemin Bahar Acar

PB098 Konjenital Lateral Eksikliğinde Estetik Bir Sonuca Ulaşmak:Kanin İkamesi
Reaching an Aesthetic Result in Congenital Lateral Deficiency:Canine Substitute
Aslı Olduz, Merve Kunduz Keldal, Melike Duran, Hüseyin Hatırlı

PB099 İskeletsel Sınıflı İlişkiye Sahip Hastanın Alt- Ramec Protokolü ve Reverse Headgear ile Tedavisi
Treatment of a Patient Diagnosed with Skeletal Class Relationship Using Alt-Ramec Protocol and Reverse Headgear
Damla Dalman, İbrahim Erhan Gelgör


PB100 Infrazigomatik Vida Destekli Maksiller Total Ark Distalizasyonu- Olgu Sunumu
Maxillary Total Arch Distalization Using Infrazygomatic Screws-A Case Report
Erdal Bozkaya, Mehmet Beşir Özonay


PB101 Noonan Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Noonan Syndrome: A Case Report
Stefani Selin Taşo, Aysan Shabani, Gülnaz Marşan

PB102 Açık Kapanışın Sarme ve Ortodontik Kamuflajla Tedavisi: Olgu Sunumu
Orthodontic Camouflage Treatment of Openbite with Sarme: Case Report
Ahmet Ertan Soğancı, Ardagül Demir

PB103 Artmış Vertikal Boyuta Sahip İskeletsel SınıflıTedavisi: Vaka Raporu
Treatment of Skeletal Class with Increased Vertical Dimension: Case Report
Hilal İrem Tunç, Merve Kunduz Keldal, Nihat Akbulut

PB104 Palatal Minivida Ankrajı ve Leaf Expander® Vidası Kombinasyonu ile Molar Distalizasyonu
Molar Distalization with a Combination of Palatal Miniscrew Anchorage and Leaf Expander® Screw
Pelin Acar Ulutaş, Elif Coşkuner

PB105 Sınıflı Subdivizyonun Mini Vida Destekli Keleş Slider ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment of Class Subdivision with Mini Screw-Supported Keles Slider: A Case Presentation
Nurhan Bayındır Durna, Rabia Betül Yüksel

PB106 İskeletsel Ve Dental Sınıflı Maloklüzyonlu Hastanın Diş Çekimli Kamuflaj Tedavisi: Olgu Sunumu
Tooth Extraction Camouflage Treatment of a Patient with Skeletal and Dental Class Malocclusion: A Case Report
Handan Göze Oğuz, Samet Özden

PB107 Şiddetli Çapraşıklıkta Damon Sistemle Çekimsiz Ortodontik Tedavi
Non-Extraction Treatment with Damon System in Severe Crowding
Nilay Karabulut, Burak Sevinç , Barış Başer

PB108 Meziale Devrilmiş Mandibular Molar Dişin Ortodontik Minivida Yardımıyla Dikleştirilmesi
Mesially Tipped Mandibular Molar Tooth Uprighting with the Orthodontic Miniscrew
Kerim Mehdiyev, Nazim Panahov

PB109 Sınıf 3 Maloklüzyon ve Maksiller Darlığın Dijital Planlama ile Ortodonti-Cerrahi İşbirliği Tedavisi: Vaka Raporu
Orthodontic-Surgery Collaboration Treatment of Class 3 Malocclusion and Maxillary Constriction with Digital Planning: Case Repor
Rumeysa Bilici Geçer, Derya Dursun, Furkan Yavuz Gencel, Tahsin Tepecik

PB110 Üst Lateralleri Konjenital Eksik ve Kama Şeklinde Olan Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Vaka Raporu
Multidisciplinary Treatment pf the Patient with Congenital Missing and Wedge-Shaped Upper Laterals: A Case Report
Umut Cesur, Büşra İlayda Başboğa, Ali Altuğ Bıçakçı, Hüseyin Hatırlı

PB111 Tek Taraflı Çapraz Kapanış Maloklüzyonuna Sahip Anne ve Kızının Ortodontik Tedavisi
Orthodontic Treatment of a Mother and Daughter with Unilateral Crossbite Malocclusion
Ecem Makas, Kemal Güldüren, Ayşe Tuba Altuğ

PB112 Adölesan Dönemdeki Hastada Twin Block Uygulaması
Twin Block Application in Adolescent Patient
Gizem Mine Türksever, Burak Sevinç, Barış Başer

PB113 Dişeti Gülümsemesine Sahip Hastanın Wasmund Segmental Teknik ile Ortognatik Cerrahi Tedavisi
Orthognathic Surgery Treatment with Segmental Technique of a Patient with Gummy Smile
Aliye Dervişoğlu, Neslihan Ebru Şenışık, Ezgi Venedik, Yavuz Fındık

PB114 Cephalometric Features in Patients with Maxillary Canine Impaction
Ana Todorović, Kosta Todorović, Vladimir Mitić, Predrag Janošević, Aleksandra Radojičić, Ana Igić

PB115 Force/Moment Capacity of Different Wires in Fully Customised Lingual Appliances
Chrystalla Kyprianou, Athina Chatzigianni, Nikolaos Daratsianos, Christoph Bourauel

PB116 The Use of Bollard Miniplates for the Correction of Anterior Openbite in a Young Individual. A Case Report.
Christina Kanareli, Theodora Fanaropoulou, Eliza Panagiotidou, Athina Chatzigianni

PB117 Cephalometrics in Orthodontics – When to Extract
Marija Maneva Ristovska, Gabriela Kjurchieva-Chuchkova, Ivan Manev 

PB118 Camouflage Treatment of Skeletal Open Bite-Case Report
Milica Janošević, Predrag Janošević, Mirjana Janošević, Ana Todorović

ARAŞTIRMA POSTER ÖDÜL ADAYI BİLDİRİ SUNUMLARI
RESEARCH POSTER AWARD NOMINEE ABSTRACT PRESENTATIONS
28 Ekim 2023 / 28 October 2023
17:00 – 18:10

ÖPB001 Gömülü Maksiller Kanin Çevresindeki Trabeküler Kemik Yapısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Trabecular Bone Microstructure Around Impacted Maxillary Canines
Ezgi Sunal Aktürk, Ahsen İrem Toktaş, Erkay Can, Ezgi Kösen, İrfan Sarıca

ÖPB002 The Role of Bone Alkaline Phosphatasea and Osteocalcin in Saliva as Indicators of Skeletal Maturity in Children
Georgios Kouvelis, Sotiria Davidopoulou, Olga-Elpis Kolokitha, Moschos A. Papadopoulos, Athina Chatzigianni

ÖPB003 Antimikrobiyal Peptit İlave Edilmiş Adeziv Rezinlerin Ortodontik Braketlerin Bağlanma Dayanıklılığı ve Artık Adeziv Skorları Üzerindeki Etkisi
The Effect of Antimicrobial Peptide-Added Adhesive Resins on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets and Adhesive Remnant Index
Kevser Kurt Demirsoy, Süleyman Kutalmış Büyük, Feridun Abay, Umut Kökbaş, Melek Hilal Kaplan, Ceyda Özen, Alper Akkaya

ÖPB004 Farklı Vertikal Yüz Tiplerinde Ortodonti Sonrası Oklüzal Temas Yüzeylerindeki Değişimler
Occlusal Contact Area Changes After Orthodontics in Different Vertical Facial Pattern
Halil Berat Doğan, Derya Germeç Çakan

ÖBP005 Şeffaf Plaklar ile Palatopozisyonda Yer Alan Maksiller Lateral Dişlerin Labializasyonunda Ataşmanların Tork Kontrolü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Sonlu Elemanlar Analizi
Evaluation of the Effect of Attachments on Torque Control in Labialization of Maxillary Lateral Teeth Positioned Palatally with Clear Aligners: Finite Element Analysis
Nurver Karslı, Irmak Ocak, Sevil Gökçek, Ömür Polat Özsoy

ÖPB006 Şeffaf Plaklarda Ataşman Konumlarının Maksiller Molar Distalizasyonu Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Effects of Aligners Attachment Position on Maxillary Molar Distalisation
Rukiye Eliaçık, Hilal Algül, Berk Solakoğlu, Ayşe Tuba Altuğ

MUHAMMED FURKAN YILDIZ / MERVE BAYAZIT KLİNİK POSTER ÖDÜL ADAYI BİLDİRİ SUNUMLARI
MUHAMMED FURKAN YILDIZ / MERVE BAYAZIT CLINICAL POSTER AWARD NOMINEE ABSTRACT PRESENTATIONS
28 Ekim 2023 / 28 October 2023
17:00 – 18:10

ÖPB007 Şiddetli İskeletsel Sınıf III Malokluzyon ve Bilateral Kondiler Hiperplazili Hastanın Ortodonti ve Ortognatik Cerrahi ile Kombine Tedavisi: 2 Yıllık Takip
Treatment of a Severe Skeletal Class III Maloclusion and Bilateral Condylar Hyperplasia Patient Combined with Orthodontics and Orthognathic Surgery: 2 Years Follow-Up
Şerife Şahin, Gökmen Kurt, Doğan Dolanmaz

ÖPB008 Digital ve Manuel Yöntemlerin Kombine Kullanımı ile Lingual Ortodontik Tedavi
Lingual Orthodontic Treatment with the Combined Use of Digital and Manual Methods
Hilal Tarkan

ÖPB009 Şeffaf Plaklar ve Minivida Ankrajıyla Sınıf II Maloklüzyonun Tedavisi
Treatment of Class II Malocclusion with Clear Aligners and Miniscrew Anchorage
İbrahim Emir Mertoğlu, Ezgi Sunal Aktürk

ÖPB010 İskeletsel Sınıf III Hastanın Minividalı Keleş Slider ile Distalizasyonu ve Ortognatik Cerrahi Tedavisi
Distalization of Skeletal Class III Patient with Miniscrew Keles Slider and Orthognathic Surgery Treatment
Fırat Oğuz, Ayşegül Evren, Birol Uzun, Hilal Türker Alan

ÖPB011 Post-Pubertal Dönemdeki Fonksiyonel ve İskeletsel Sınıf 3 Anomaliye Sahip Hastanın Tedavisi
Treatment of A Patient with Functional and Skeletal Class 3 Anomalies in Post-Pubertal Period
Özge Kurt, Hilal Tarkan

ÖPB012 Yetişkin Bir Ön Açık Kapanış Vakasının Mini Vida Ankrajı ile Ortodontik Tedavisi
Orthodontic Management of an Adult Anterior Open-Bite Case with Mini-screw Anchorage
Habibe Sinem İnce Bingöl, Burçak Kaya, Aslınur Mamuk

ÖPB013 Hybrid Appliances for the Correction of Class II, Division 1, Malocclusion with Maxillary and Mandibuar Asymmetry
Eliza Panagiotidou, Christina Kanareli, Theodora Fanaropoulou, Athina Chatzigianni, Moschos A. Papadopoulos

ÖPB014 Treatment Of Class II, Division 1 Malocclusion with The Amda
Eleni Kalimeri, Christina Sekertzi, Chrystalla Kyprianou, Moschos Papadopoulos

09:00 - 10:00 Oturum Başkanları / Chairpersons: Lale Taner, Banu Çakırer Bakkalbaşı
Ayhan Enacar Ödül Adayı Bildiri Sunumları / Ayhan Enacar Award Nominee Abstract Presentations

ÖSB006
Dudak-Damak Yarığına Bağlı Şiddetli Sınıf III Maloklüzyonlu Olgunun İnterdisipliner Tedavisi
Interdisciplinary Treatment of Severe Class III Malocclusion with Cleft Lip-Palate
Elif Aybüke Öztürk, H. Nuray Yılmaz, Yasemin Bahar Acar, Nihal Durmuş Kocaaslan, Rıfat Gözneli

ÖSB007
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Bir Bireyin Multidisipliner Tedavisi-Olgu Sunumu
Multidisciplinary Treatment of a Patient with Obstructive Sleep Apnea Syndrome-A Case Report
Erdal Bozkaya, Ayşegül Tüzüner, Dilara Nur Şengün, Alihan Özdemir

ÖSB008
Dudak Damak Yarıklı Hastada Maksiller Distraksıyon Sonrası 2 Yıllık Takip
2-Year Follow-Up After Maxillary Distraction in Patient with Cleft Lip And Palate
Hilal Tarkan, İbrahim Erhan Gelgör

ÖSB009
Hemifasiyal Mikrosomi, Makrostomi ve İskeletsel Sınıf 3 Anomalinin İnterdisipliner Tedavisi
Interdisciplinary Treatment of Hemifacial Microsomia, Macrostomy and Skeletal Class3 Anomaly
Niyazi Yükse, Ferit Dinç, Hilal Algül, Rukiye Eliaçık, Ayşegül Tüzüner, Ayşe Tuba Altuğ Demiralp

ÖSB010
Maksiller Keser Diş Kaybının Multidisipler Tedavisi : Olgu Sunumu
Multidisciplinary Treatment of Maxillary Incisor Tooth Loss: Case Report
Eyüp Değirmencioğlu, Hülya Kılıçoğlu

10:00 - 10:45

Oturum Başkanları / Chairpersons: Lale Taner, Banu Çakırer Bakkalbaşı

TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) BOZUKLUKLARININ GÜNCEL GÖRÜNTÜLERİ VE SON GELİŞMELER

CURRENT IMAGING AND RECENT ADVANCES OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) DISORDERS

Kaan Orhan

10:45 - 11:15 Kahve Arası / Coffee Break
11:15 - 12:00

Oturum Başkanları / Chairpersons: Tülin Arun, Korkmaz Sayınsu

HASTA MERKEZLİ DİSİPLİNLERARASI TEDAVİ - I

PATIENT CENTERED INTERDISCIPLINARY TREATMENT - I

Renato Cocconi

12:00 - 12:45

Oturum Başkanları / Chairpersons: Tülin Arun, Korkmaz Sayınsu

HASTA MERKEZLİ DİSİPLİNLERARASI TEDAVİ - II

PATIENT CENTERED INTERDISCIPLINARY TREATMENT - II

Renato Cocconi

12:45 - 14:00 Öğle Arası / Lunch
14:00 - 14:45

Oturum Başkanları / Chairpersons: Ayşe Burcu Altan, Servet Doğan

ESTETİK BÖLGEDE PROTEZ REHBERLİĞİNDE DİŞ HAREKETİ

PROSTHODONTICALLY GUIDED TOOTH MOVEMENT IN THE ESTHETIC ZONE

Cesare Luzi

14:45 - 15:30

Oturum Başkanları / Chairpersons: Ayşe Burcu Altan, Servet Doğan

ASİMETRİK CERRAHİ VAKALAR İÇİN ORTODONTİK HAZIRLIK: SINIR NEREDE?

ORTHODONTIC SET UP FOR ASYMMETRIC SURGICAL CASES: WHERE IS THE LIMIT?

Dalia Latkauskiene

15:30 - 16:00 Kahve arası / Coffee break
16:00 - 16:45

Oturum Başkanları / Chairpersons: Mehmet Akın, Sabri İlhan Ramoğlu

İNTERDİSİPLİNER TEDAVİLERDE BİYOLOJİ TEMELLİ YAKLAŞIM

BIOLOGICAL APPROACH IN INTERDISCIPLINARY TREATMENT

Enver Yetkiner & Nejat Nizam

16:45 - 17:30

Oturum Başkanları / Chairpersons: Mehmet Akın, Sabri İlhan Ramoğlu

DİSİPLİNLERARASI VAKALARDA ŞEFFAF PLAKLAR: BAŞARILI BİR ŞEKİLDE PLANLAMA NASIL YAPILIR?

ALIGNERS IN INTERDISCIPLINARY CASES: HOW TO PLAN SUCCESSFULLY

Arturo Vela Hernandez

17:30 - 18:15

Oturum Başkanları / Chairpersons: Mehmet Akın, Sabri İlhan Ramoğlu

KOMPLEKS VAKALARIN INVISALIGN SİSTEMİ VE MİNİVİDALARLA TEDAVİSİ

TREATMENT OF COMPLEX CASES WITH INVISALIGN AND MINISCREWS

Ebru Çetinkaya Tokmak

Kapanış Töreni / Closing Ceremony

09:00 - 09:20

Oturum Başkanları / Chairpersons: Şirin Hatipoğlu, Neslihan Ebru Şenışık

ORAL BİYOSIVIDA BİYOBELİRTEÇLERİN ARAŞTIRILMASI

THE INVESTIGATION OF BIOMARKERS IN ORAL BIOFLUIDS

Athina Chatzigianni

09:20 - 09:40

Oturum Başkanları / Chairpersons: Şirin Hatipoğlu, Neslihan Ebru Şenışık

GÜNLÜK İŞ AKIŞINDA ASİMETRİK DURUMLAR

ASYMMETRICAL CASES IN EVERY DAY WORKFLOW

Predrag Janosevic

09:40 - 10:45 Oturum Başkanları / Chairpersons: Şirin Hatipoğlu, Neslihan Ebru Şenışık
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5 / ORAL PRESENTATION SESSION 5

SB037
Transpoze Gömülü Maksiller Kanin Dişin Ortodontik Tedavisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Orthodontic Treatment of Transposed Impacted Maxillary Canine
Aybüke Asena Atasever İşler, Nurhan Bayındır Durna

SB038
Gömülü İkinci Molar ve Dişsel-İskeletsel İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Impacted Second-Molar and Dentoskeletal Characteristics
Merve Nur Eğlenen, İrem Kayışdiken, Seden Akan, Derya Germeç Çakan

SB039
Geç Adolesan ve Genç Erişkinlerde Marpe Etkilerinin KIBT ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Marpe Effects Using CBCT in Late Adolescents and Young Adults
Mehçure Nur Albayrak Erdoğan, Yazgı Ay Ünüvar

SB040
Genişletme Tipinin Kök Rezorpsiyonuna Etkisi Var mıdır?
Does Expansion Type Have an Effect on Root Resorption?
Tuğçe Esra Güneş, Mücahid Yıldırım, M. Akın

SB041
Hafızalı Genişletme Apareyi ve Hyrax Apareyi Uygulanan Hastalarda Stres ve Ağrının Karşılaştırılması
Comparison of Stress and Pain in Patients Applied Leaf Expander and Hyrax Expander
Eda Şahin Özant, Mine Geçgelen Cesur

SB042
UxL System - Sadece Bir Üst Çene Genişletme Yöntemi Midir?
UxL System – Is it Only a Method or Maxillary Expansion?
Yüksel Alev

10:45 - 11:15 Kahve Arası / Coffee Break
11:15 - 11:35

Oturum Başkanları / Chairpersons: Seden Akan Bayhan, Mine Geçgelen Cesur

MULTIDISIPLINER TEDAVİDE EN İYİ UYGULAMALAR

BEST PRACTICE IN MULTIDISCIPLINARY TREATMENT

Abbas Zaher

11:35- 12:45 Oturum Başkanları / Chairpersons: Seden Akan Bayhan, Mine Geçgelen Cesur
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6 / ORAL PRESENTATION SESSION 6

SB043
Orthodontics and Esthetic Dentistry Collaboration
Abbas Zaher

SB044
Büyüyen Sınıf Hastalarda Yüz Maskesi ve Carrière Motion®’un Karşılaştırılması
Face Mask Versus Carrière Motion® in Growing Class Patients
Melike Polat, Berza Yılmaz

SB045
Association Between the Quality of Treatment with Fixed Orthodontic Aappliances and Outcome Stability or Relapse: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Aikaterini Papadimitriou, Athina Chatzigianni, Spyridon Papageorgiou, Moschos Papadopoulos

SB046
SınıfIı Maloklüzyonlarda Aktivatör ve Biblok Apareyinin Tedavi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Treatment Effects of Activator and Biblock Appliances in Class Malocclusion
Berrak Çakmak, Meliha Rübendiz

SB047
Fonksiyonel Aparey Kullanan Hastalarda Alt Çene Yumuşak Doku Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Lower Jaw Soft Tissue Changes in Patients Using Functional Appliances
Seda Sağoğlu, Mücahid Yıldırım, Mehmet Akın

SB048
Farklı İskeletsel Anomalilerde Eklem Aralığı ve Artiküler Eminens Eğiminin Karşılaştırılması
Comparison of Joint Spacing and Articular Eminence Inclinations in Different Skeletal Anomalies
Murat Tunca, Sema Kaya

SB049
Dört Farklı Retainerın Mandibular Stabilite ve Başarısızlık Açısından Üç Yıllık Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Three-Year Results of Four Different Retainers in Terms of Mandibular Stability and Failure
Serpil Çokakoğlu, Rabia Adanur Atmaca, Merve Çakır, Fırat Öztürk

12:45 - 14:00 Öğle Arası / Lunch
14:00 - 14:20

Oturum Başkanları / Chairpersons: Pamir Meriç, Ezgi Sunal Aktürk

ORTODONTİSTİN DİSİPLİNLER ARASI EKİPTEKİ ROLÜ, KÜÇÜK DOKUNUŞTAN BÜYÜK MÜDAHALEYE

THE ROLE OF ORTHODONTIST IN THE INTERDISCIPLINARY TEAM, FROM MINOR TOUCH TO MAJOR INTERVENTION

Abraham Kyriakides

14:20 - 14:40

Oturum Başkanları / Chairpersons: Pamir Meriç, Ezgi Sunal Aktürk

MANDİBULAR MOLAR DİKLEŞTİRME: ORTODONTİK MİNİ VİDALARLA BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR YAKLAŞIM

MANDIBULAR MOLAR UPRIGHTING: A SIMPLIFIED APPROACH WITH ORTHODONTIC MINISCREWS

Daniano Xhanari

14:40 - 15:30 Oturum Başkanları / Chairpersons: Pamir Meriç, Ezgi Sunal Aktürk
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 7 / ORAL PRESENTATION SESSION 7

SB050
Çekimli Olgularda Spee Eğrisinin Seviyelenmesi: Sonlu Elemanlar Analizi Çalışması
Leveling The Curve of Spee in Extraction Cases: A Fem Study
Yağmur Lena Sezici, Meltem Gediz, Furkan Dindaroğlu

SB051
Damon Ve Konvansiyonel Braket Sistemlerinin Mandibular Keser Çapraşıklığı Düzeltimine Etkilerinin Dijital Modeller Üzerinde Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Damon and Conventional Bracket Systems on Mandibular Incisor Crowding Correction on Digital Models
Feyza Nur Şimşek, Mücahid Yıldırım, Mehmet Akın

SB052
Dental Gelişim ve İskeletsel Matürasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Dental Development and Skeletal Maturation
Nesime Özdemir, Hikmet Nur Danışman, Ali Altuğ Bıçakçı

SB053
Ortodontik Tedavide Boşluk Açma Mekaniklerinin Dentoalveolar Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi
Finite Element Analysis of the Dentoalveolar Effects of Space Opening Mechanics in Orthodontic Treatment
Furkan Dindaroğlu, Arda Demir, Ayça Akgün Kantar

SB054
Bilateral Dudak Damak Yarıklı Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu
Multidisciplinary Treatment of a Patient with Bilateral Cleft Lip and Palate: A Case Report
Hande Uzunçıbuk, Şerife Kıran Aydil, Beyza Tağrıkulu, S. Evren Öztaş, Emre Hocaoğlu, Hakan Özbaş

15:30 - 16:00 Kahve arası / Coffee break
16:00 - 16:20

Oturum Başkanları / Chairpersons: Serpil Çokakoğlu, Elif Dilara Şeker
ALIGNERLAR İŞE YARIYOR- UZMANIN ÖNEMİ
ALIGNERS DO WORK- THE IMPORTANCE OF THE SPECIALIST
Stathis Efstathiou

16:20 - 18:00 Oturum Başkanları / Chairpersons: Serpil Çokakoğlu, Elif Dilara Şeker
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 8 / ORAL PRESENTATION SESSION 8

SB055
Farklı Alt Yüz Yüksekliklerinde Dudak Pozisyonunun Görsel Algısının Değerlendirilmesi: Göz İzleme Çalışması
Evaluation of Visual Perception of Lip Position at Different Lower Face Heights: An Eye Tracking Study
Elif Yalçınkaya, Furkan Dindaroğlu, Murat Can Karataş, Sonia Amado

SB056
A Morphologic Approach of Lıp Prints in Sample of Albaian Population of South East Kosovo
Miranda Sejdiu

SB057
Alt Kesici Diş İnklinasyonunun Panoramik Radyografi Üzerinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Lower Incier Tooth Inclination on Panoramic Radiography
Denizhan Baykal, Esra Çifçi Özkan

SB058
Ortodontistlerin Gözünden Sosyal Medyanın Ortodontik Tedavi Pazarlamasına Etkisinin Değerlendirilmesi ile İlgili Anket Çalışması
A Survey Study on the Evaluation of the Impact of Social Media on Orthodontic Treatment Marketing from the Point of View of the Orthodontists
Eyüp Değirmencioğlu, Hülya Kılıçoğlu

SB059
Ortodontist ve Klinik Seçiminde Sosyal Medyanın Etkisi
The Effect of Social Media on Orthodontist and Clinic Preference
Ayça Üstdal Güney, Beyza Deniz Türkoğlu, Funda Gülay Kadıoğlu

SB060
Farklı Yaşlarda Tedavi Edilen SınıfIı Hastaların Alt Yüz Yumuşak Dokularında Meydana Gelen Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Changes in Lower Facial Soft Tissues of Class Patients Treated at Different Ages
Emine Türkhan, Mücahid Yıldırım, Mehmet Akın

SB061
Sefalometride Yeni Parametreler: Yen, W Ve Tau Açılarının Etkinliğinin İncelenmesi
New Parameters: Investigation of Efficiency of Yen, W, Tau Angles
Ayşegül Keleş, Sönmez Fıratlı

SB062
Türkiye’deki Ortodontistlerin Mavi Işığın Zararları Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Blue Light Hazard Knowledge Levels Of Ortodontists in Turkey
Elif Küçük, Mücahid Yıldırım, Esra Ulusoy Mutluol, Mehmet Akın

SB063
İskeletsel SınıfIı Hastada Anterior Açık Kapanışın Modifiye Kim Yöntemiyle Tedavisi
Anterior Open Bite Correction in a Skeletal Class Patient: A Case Report
Aybüke Asena Atasever İşler, Abdulvahit Erdem

SB064
Tip-I Diabetes Mellitusu Bulunan Hastanın Ortodonti-Periodontoloji İşbirliği ile Tedavisi
Orthodontic Treatment of Type-I Diabetes Mellitus Patient Through Orthodontics-Periodontics Collaboration
Ecem Makas, Üner Doğu İsmailoğlu, Revan Birke Koca Ünsal, Şule Bulut, Fikri Günkar, Ayşe Tuba Altuğ

SEMPOZYUM SONRASI KURS / POST SYMPOSIUM COURSE
09:00 - 11:00

DİSİPLİNLER ARASI VAKALARDA ŞEFFAF PLAKLAR: CERRAHİ VAKALARINIZI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE NASIL PLANLARSINIZ?

ALIGNERS IN INTERDISCIPLINARY CASES: HOW TO PLAN SUCCESSFULLY YOUR SURGICAL CASES

Arturo Vela Hernandez

11:00 - 11:30 Kahve arası / Coffee Break
11:30 - 13:00

DİSİPLİNLER ARASI VAKALARDA ŞEFFAF PLAKLAR: CERRAHİ VAKALARINIZI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE NASIL PLANLARSINIZ?

ALIGNERS IN INTERDISCIPLINARY CASES: HOW TO PLAN SUCCESSFULLY YOUR SURGICAL CASES

Arturo Vela Hernandez

13:00 - 14:00 Öğle Arası / Lunch
14:00 - 16:00

İNTERDİSİPLİNER TEDAVİLERDE BİYOLOJİ TEMELLİ YAKLAŞIM: OPTİMİZE TEDAVİ HEDEFLERİNE ULAŞMANIN YOLLARI

BIOLOGICAL APPROACH IN INTERDISCIPLINARY TREATMENT: HOW TO OPTIMIZE TREATMENT GOALS

Enver Yetkiner & Nejat Nizam

16:00 - 16:30 Kahve arası / Coffee Break
16:30 - 18:00

İNTERDİSİPLİNER TEDAVİLERDE BİYOLOJİ TEMELLİ YAKLAŞIM: OPTİMİZE TEDAVİ HEDEFLERİNE ULAŞMANIN YOLLARI

BIOLOGICAL APPROACH IN INTERDISCIPLINARY TREATMENT: HOW TO OPTIMIZE TREATMENT GOALS

Enver Yetkiner & Nejat Nizam